Napelemes rendszer pályázat 2019 - Mikro, közép és Kis Vállalkozásoknak - Cégeknek

GINOP-4.1.3-19 Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak

Legfontosabb kérdés - Mennyi a támogatás mértéke?

Akár 100% is lehet. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: legalább 1,5 millió Ft, de maximum 3 millió Ft. A legfontosabb, hogy a vissza nem térítendő támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a is lehet.

Fontos korlát - GINOP-4.1.3-19

A tervezett napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kW értéket.

2019.06.17.

Pályázatok beadásának tervezett kezdete. Erről érdemes tájékozódni a következő linken: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-413-19-napelemes-rendszer-teleptsnek-tmogatsa-mikro-kis-s-kzpvllalkozsoknak#

2020.09.30.

Pályázatok beadásának tervezett vége. Erről érdemes tájékozódni a következő linken: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-413-19-napelemes-rendszer-teleptsnek-tmogatsa-mikro-kis-s-kzpvllalkozsoknak#

IMG_IMG_0272SOLAR_POWER__2_1_5S9RJE9E_L271318552
Akkor szaladjunk végig a GINOP-4.1.3-19 Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak​ pályázaton
Önállóan támogatható tevékenységek: Napelemes rendszer beszerzése és telepítése a saját energiafogyasztás fedezését szolgáló hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából.
 • Támogatott a napelemes rendszerek beszerzése és telepítése, a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; akkumulátorok; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése.
 • Csak és kizárólag a fejlesztéssel érintett épülethez, vagy azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoporthoz3 kötődő, illetve az épületben működő termelési eszközök teljes releváns villamosenergia igényének legfeljebb 100 százalékát fedező, maximum 15 kW névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése támogatható. A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre
 • Csak és kizárólag olyan rendszerek kiépítése támogatható, melyek megfelelnek a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatások igénybevételének műszaki követelményeiről szóló 55/2016. (XII. 21.) NFM rendeletben (a továbbiakban: 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet) foglalt előírásoknak.
 • Csak és kizárólag a villamos energia termelői oldal támogatható az inverter kimeneti részéig.
Nem támogatható tevékenységek különösen [GINOP-4.1.3-19 Napelemes rendszer telepítésének támogatása]:
 • Nem nyújtható támogatás napelemes rendszer telepítéséhez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg.
 • Nem támogathatóak azok a projektek, melyeknél a megújuló energia hasznosításával villamos energiát termelő rendszer által éves szinten megtermelhető villamos energia mennyisége meghaladja az érintett épület/épületcsoport a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éves időtartamra vonatkozó áramszámlák alapján igazolható éves villamosenergia-igényét.
 • Nem támogatható a jövedelemszerzésre irányuló napelemes rendszerek telepítése, különösen a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó háztartási méretű kiserőművek esetében alkalmazott szaldó elszámolásnál az egyértelműen bevételszerzést célzó, illetve a kötelező átvételi rendszer (KÁT), vagy Megújuló Energia Támogatási Rendszer (METÁR), vagy METÁR-KÁT rendszer által biztosított működési támogatással villamos energiát termelő napelemes rendszerek installálása.
 • Olyan épületek napelemes rendszerrel való ellátása, melyek nem tartoznak az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban 176/2008 (VI.30.) Korm. rendelet) hatálya alá, kivéve a 176/2008 (VI.30.) Korm. rendelet 1. § (2) f) pontjában felsorolt épületeket.
 • Meglévő napelemes rendszer cseréje, kapacitásbővítése.
 • Az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével vagy feldolgozásával kapcsolatos beruházásokra irányuló projektek.
 • Olyan projekt megvalósítása, amely: a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban, kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, potenciálisan gazdaságilag nem életképes.
 • Nem nyújtható támogatás dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokhoz;
 • repülőtéri infrastrukturális beruházásokhoz, a környezetvédelemhez kapcsolódók kivételével, vagy kivéve akkor, ha ezeket a negatív környezeti hatás mérsékléséhez vagy csökkentéséhez szükséges beruházások kísérik;
 • atomerőművek leállításához és építéséhez;
 • a 2003/87/EK irányelv 1. mellékletében felsorolt tevékenységekből eredő, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését elősegítő beruházásokhoz.

Ha eddig elolvastátok, akkor kicsit pihenjetek, mert most következik kicsit nagyobb lélegzetvételben a műszaki és szakmai elvárások [GINOP-4.1.3-19 Napelemes rendszer telepítésének támogatása] - nézzétek meg a következő videót a napelemes rendszer működéséről....

Mehetünk tovább? akkor műszaki és szakmai elvárások:

 • Olyan projektek támogathatóak, melyek esetében a napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kW értéket;
 • A napelemes rendszer névleges teljesítménye nem haladhatja meg a 15 kW-ot.
 • Nem nyújtható támogatás olyan projekthez, amely nem járul hozzá a hazai megújuló energiaforrás hasznosítás abszolút értékben történő növeléséhez, figyelembe véve az Európai Parlament és Tanács 2009/28/EK irányelve szerinti elvárásokat.
 • Olyan épület, épületek korszerűsítéséhez nyújtható támogatás, melyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 év időtartamban használatban álltak. A használatot a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 év fogyasztást mutató áramszámláival (havi elszámoló számlák, vagy havi részszámlák és éves elszámoló számla) szükséges igazolni, mely dokumentumokat a támogatási kérelemhez nem kell benyújtani. Az áramszámlákra is vonatkozik a dokumentum megőrzési kötelezettség, azaz a kedvezményezettnek a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-éig meg kell őriznie, mely időpontig e számlák ellenőrizhetőek.
 • Amennyiben a fejlesztést megelőzően a fejlesztendő épület/épületcsoport vagy épületrész nem rendelkezik a projekt szempontjából releváns önálló energetikai mennyiség mérővel vagy almérővel, annak beszerelése és üzembevétele a projekt fizikai befejezéséig kötelező.
 • Olyan épület, épületek korszerűsítéséhez nyújtható támogatás, amelyeknek nincs állékonysági problémája és az épület tetőszerkezete a fejlesztést követő állapotban alkalmas a megújuló energiát hasznosító rendszer fogadására.
 • A napelemes rendszer csatlakozási teljesítményét legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítménye. A csatlakozási teljesítmény a hálózatra kapcsolódó inverter(ek) összesített névleges hálózati csatlakozási teljesítménye.
 • A hálózati engedélyessel kötött / módosított hálózathasználati szerződést és hálózatcsatlakozási szerződést, valamint az ad-vesz mérőóra meglétét igazoló mérőhelyi adatlapot, továbbá a kiinduló állapotot és a telepített napelemes rendszert ábrázoló fotókat6 a záró kifizetési igénylés mellékleteként szükséges benyújtani.
 • Az energiaszolgáltató által szaldó elszámolásról kiállított áramszámlát a projekt fenntartási jelentés mellékleteként szükséges benyújtani.
 • A fentieken túlmenően, a projekt megvalósításának elindításához szükséges releváns hatályos jogszabályok szerinti egyéb jogerős engedély(ek)et, amennyiben releváns, legkésőbb a záró kifizetési igénylés mellékleteként be kell nyújtani.
 • A projekt keretében kizárólag új (2018 vagy azt követő gyártású), kereskedelmi forgalomban, vagy gyártótól beszerezhető, első üzembe-helyezésű gépek, technológiai berendezések, eszközök, anyagok beszerzése és beépítése támogatható. Az erről szóló szállítói nyilatkozatokat a záró kifizetési igénylés mellékleteként szükséges benyújtani.
 • A záró kifizetési igénylés mellékleteként szükséges benyújtani a szállító nyilatkozatát a létesített napelemes rendszer névleges teljesítményéről, a csatlakozási teljesítményről, a telepített napelemek típusáról és számáról, továbbá arról, hogy a termelési adatokhoz való távoli hozzáférés és távfelügyelet lehetősége biztosított,
 • A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.
 • A projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett.
 • A támogatási kérelem pontjait a támogatást igénylőnek a Felhívásban meghatározott feltételek alapján releváns szakmai és pénzügyi tartalommal ki kell töltenie. A támogatást igénylő által a támogatási kérelem kitöltése során megadott adatok, szakmai-pénzügyi leírások bővítésére, kiegészítésére nincs lehetőség, kizárólag a döntés-előkészítés során az irányító hatóság számára nem egyértelmű vagy ellentmondásos tartalmak tisztázására van lehetőség.
 • A projektnek meg kell felelnie a Felhívásban, a Felhívás szakmai mellékleteiben, illetve az ÁÚF című dokumentumban foglalt egyéb feltételeknek.
 • A Kedvezményezett a beruházással létrehozott vagyont – amennyiben az a Kedvezményezett tulajdonába, illetve vagyonkezelésébe kerül – a támogatási jogviszony ideje alatt, a fenntartási időszak végéig kizárólag a Támogató előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegenítheti el, adhatja bérbe vagy más használatába, illetve terhelheti meg.
 • Ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, akkor a támogatási kérelem nincs összhangban a Felhívás célkitűzéseivel, ezért elutasításra kerülhet. (Jelentős kockázatot jelenthet többek között a támogatási kérelem nem megfelelő kidolgozottsága; a projekt megvalósítása szempontjából kockázatos gazdálkodási adatok.)

Foglaljuk össze a lényeget:

Nem kell pályázatíró, Te is össze tudod állítani a pályázatot. Három melléklet kell!

3-15 kW-os rendszert telepíthetsz, kilówattonként 200.000,- Ft támogatást kérhetsz. A támogatási kérelmek benyújtásához mindössze három melléklet benyújtása szükséges, azaz nem kell sem energetikai tanúsítványt, sem árajánlatokat, nem kell számlákat, bankszámla kivonatokat, és egyéb számviteli bizonylatokat benyújtani.

Ha valaki úgy dönt, hogy elindul a pályázaton, akkor mindenképpen olvassa végig a palyazat.gov.hu oldalon lévő hosszabb kiírást is, de mielőtt bárki meggyőzne az ellenkezőjéről, a szükséges dokumentumkat Te is könnyen össze tudod szedni.
Csiszár Zsolt
Energetikus
vége2

Lépjünk kapcsolatba

Telefon: 30 222 0962
Email: info@energetikai-palyazat.hu
Energetikus: madarasgergo@gmail.com
1089 Budapest, Benyovszki Móric utca 11. Fszt. 1.
hétfő - péntek 09:00 - 16:00 - Előzetes bejelentkezés szükséges!